Skontaktuj się z nami:

Jesteśmy stale gotowi by pomagać

tel. 608036101

tel.698642854

mail biuro(a)eventjgora.pl

Działamy na rynku ochrony danych wiele lat
  • realizujemy audyty,
  • organizujemy szkolenia,
  • przygotowujemy dokumentację,
  • świadczymy outsourcing IOD,
  • współpracujemy z certyfikowanymi trenerami,
  • nasi klienci pozostają z nami na długo!
Zaplanuj szkolenie:
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Oferujemy:

Organizujemy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych. 

prowadzimy audyty – mające na celu określenie ryzyk w zakresie ochrony danych osobowych.

Na podstawie wniosków audytu tworzymy dokumentację dedykowaną dla konkretnej firmy. W skład dokumentacji wchodzi: Polityka ochrony danych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wykonujemy czynności Inspektora ochrony danych w podmiotach zobowiązanych do wyznaczenia IOD zgodnie z art. 37 rozporządzenia ogólnego

Artykuł 37
Wyznaczenie inspektora ochrony danych
1. Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:
a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie
wymiaru sprawiedliwości;
b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze
względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których
dane dotyczą, na dużą skalę; lub
c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę
szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.
2. Grupa przedsiębiorstw może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych, o ile można będzie łatwo nawiązać
z nim kontakt z każdej jednostki organizacyjnej.
3. Jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający są organem lub podmiotem publicznym, dla kilku takich organów
lub podmiotów można wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego inspektora
ochrony danych.
4. W przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 1, administrator, podmiot przetwarzający, zrzeszenia lub
inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających mogą wyznaczyć
lub jeżeli wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, wyznaczają inspektora ochrony danych.
Inspektor ochrony danych może działać w imieniu takich zrzeszeń i innych podmiotów reprezentujących administratorów
lub podmioty przetwarzające.
5. Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy
fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa
w art. 39.
6. Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub
wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.
7. Administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych i zawiadamiają
o nich organ nadzorczy.

 

Pomożemy wdrożyć RODO 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=pl
 
DANE OSOBOWE W POLSCE
Uchwalenie pierwszej w Polsce Ustawy o ochronie danych osobowych, będące przejawem postępującej demokratyzacji życia publicznego w Polsce i troski o ochronę prywatności każdego jej obywatela znajdujących wyraz w zapisach nowej Konstytucji RP (art. 47 i 51), miało swe bezpośrednie źródło również w międzynarodowych zobowiązaniach Polski. Przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, wprowadzone zostały do polskiego ustawodawstwa ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która wzorowana była w znacznej mierze na zasadach ustanowionych Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i jest zgodna z ogólną polityką państw europejskich w tym zakresie. Wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych do polskiego systemu prawnego, pozwoliło na podpisanie przez Polskę w dniu 21 kwietnia 1999 r. i ratyfikowanie w dniu 24 maja 2002 r. Konwencji Nr 108 Rady Europy. Ustawa stanowi istotny element w systemie ochrony danych osobowych w Polsce, na który – prócz jej unormowań – składają się przede wszystkim normy konstytucyjne: art. 47 – gwarantujący obywatelom prawo do prywatności oraz art. 51 gwarantujący każdemu prawo do ochrony informacji dotyczących jego osoby.
http://www.giodo.gov.pl/484/id_art/112/j/pl/
 

Zgodnie z powyższymi przepisami prawa opracowujemy dokumentacje z zakresu danych osobowych, szkolimy pracowników. Doradzamy i konsultujemy.

I ciągle się doskonalimy.

Daje to gwarancje rzetelności naszej firmy.